באניצער רעכטן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
אויסוויילן א באניצער  
באקוקן באניצער גרופעסבאקוקן באניצער רעכטן פון באניצער ארגאן (שמועס | ביישטייערונגען)

מיטגליד פון: ביוראקראטן, אייבערפלאך־אדמיניסטראטארן, סיסאפן

אויטאמטישער מיטגליד פון: באשטעטיקטע באניצער

באניצער רעכטן לאג

נישטא קיין פאסנדיקע זאכן אין לאג.