באניצער רעכטן

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
אויסוויילן א באניצער  
באקוקן באניצער גרופעסבאקוקן באניצער רעכטן פון באניצער תנא קמא (שמועס | ביישטייערונגען)

אויטאמטישער מיטגליד פון: באשטעטיקטע באניצער

באניצער רעכטן לאג

נישטא קיין פאסנדיקע זאכן אין לאג.