שאפן א נייע קאנטע

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
זאלט באניצן א אן אוניקאלן פאסווארט וואס איר באניצט נישט אויף אנדערע וועבזייטלעך.
עכטער נאמען איז אפציאנאל. ווען אנגעגעבן, וועט ער גענוצט ווערן צו געבן אטריבוציע פאר אייער ארבעט.
ווער איז געווען משה רבינוס ברודער?

היימישע אידישע ווערטערבוך איז געמאכט דורך מענטשן ווי איר.

1,779

1,779 רעדאגירונגען

584

584 בלעטער

1

לעצטיקע ביישטייערער