שאפן א נייע קאנטע

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
זאלט באניצן א אן אוניקאלן פאסווארט וואס איר באניצט נישט אויף אנדערע וועבזייטלעך.
עכטער נאמען איז אפציאנאל. ווען אנגעגעבן, וועט ער גענוצט ווערן צו געבן אטריבוציע פאר אייער ארבעט.
וואס איז געווען די הויפטשטאט פון פרס ומדי?

היימישע אידישע ווערטערבוך איז געמאכט דורך מענטשן ווי איר.

2,353

2,353 רעדאגירונגען

919

919 בלעטער

2

לעצטיקע ביישטייערער