שאפן א נייע קאנטע

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
זאלט באניצן א אן אוניקאלן פאסווארט וואס איר באניצט נישט אויף אנדערע וועבזייטלעך.
עכטער נאמען איז אפציאנאל. ווען אנגעגעבן, וועט ער גענוצט ווערן צו געבן אטריבוציע פאר אייער ארבעט.
וועלכער טאג איז דער יום מנוחה?

היימישע אידישע ווערטערבוך איז געמאכט דורך מענטשן ווי איר.

2,316

2,316 רעדאגירונגען

901

901 בלעטער

1

לעצטיקע ביישטייערער