שאפן א נייע קאנטע

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
זאלט באניצן א אן אוניקאלן פאסווארט וואס איר באניצט נישט אויף אנדערע וועבזייטלעך.
עכטער נאמען איז אפציאנאל. ווען אנגעגעבן, וועט ער גענוצט ווערן צו געבן אטריבוציע פאר אייער ארבעט.
וואס איז דער ערשטער ספר פון ש"ס?

היימישע אידישע ווערטערבוך איז געמאכט דורך מענטשן ווי איר.

1,800

1,800 רעדאגירונגען

598

598 בלעטער

1

לעצטיקע ביישטייערער