שאפן א נייע קאנטע

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
זאלט באניצן א אן אוניקאלן פאסווארט וואס איר באניצט נישט אויף אנדערע וועבזייטלעך.
עכטער נאמען איז אפציאנאל. ווען אנגעגעבן, וועט ער גענוצט ווערן צו געבן אטריבוציע פאר אייער ארבעט.
ווער איז געווען דער ערשטער אידישער קעניג?

היימישע אידישע ווערטערבוך איז געמאכט דורך מענטשן ווי איר.

1,867

1,867 רעדאגירונגען

637

637 בלעטער

1

לעצטיקע ביישטייערער