שאפן א נייע קאנטע

פון היימישע אידישע ווערטערבוך
זאלט באניצן א אן אוניקאלן פאסווארט וואס איר באניצט נישט אויף אנדערע וועבזייטלעך.
עכטער נאמען איז אפציאנאל. ווען אנגעגעבן, וועט ער גענוצט ווערן צו געבן אטריבוציע פאר אייער ארבעט.
ווער איז געווען משה רבינוס ברודער?

היימישע אידישע ווערטערבוך איז געמאכט דורך מענטשן ווי איר.

1,693

1,693 רעדאגירונגען

544

544 בלעטער

1

לעצטיקע ביישטייערער